TEXT 64
Untitled Guest on 11th January 2022 09:17:16 PM
 1. ÐÏࡱá                ; þÿ                &          #     þÿÿÿ        ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿ                  
 2.        
 3.                                             !   "   þÿÿÿþÿÿÿ%   þÿÿÿ'   þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t   E n t r y                                              ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ                                    þÿÿÿ                                                                            ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ                                    þÿÿÿ                                                                            ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ                                    þÿÿÿ                                                                            ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ                                    þÿÿÿ           »
 4. Ì       á °Á   â   \ p  Dustin                                                                                                       B °a   À  =  œ  ¯   ¼   =      @  8     @      "    ·   Ú   1 Ü       C a l i b r i 1 È   ÿ      A r i a l 1 È   ÿ      A r i a l 1 È   ÿ      A r i a l 1 Ü      C a l i b r i ¤  GENERAL
 5.  ¥  MM/DD/YYà   ¤ õÿ            À à    õÿ   ô        À à    õÿ   ô        À à    õÿ   ô        À à    õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à     õÿ   ô        À à   ¤             À à  + õÿ   ð        À à  ) õÿ   ð        À à  , õÿ   ð        À à  * õÿ   ð        À à           õÿ   ð        À à   ¤    @        À à   ¥            À à  ¤   X        À “  € ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ“ €ÿ`   … ä     Sheet1… ï=     Sheet2… ?     Sheet3Œ  Á Á  T ë j  ðb     ð(                         3 ð   ¿         À@  @ ñ  
 6.      ÷  ü Ê
 7. Q       State  Date  Valid Until  Material  Holo  Ghost  UV  Laser  Micro  RealID  Note     New-Holos  Purp13 on SR  fakeplastic on SR  Alabama  4 years  PVC  PE  Y  Teslin  Alaska  Plastic Laminated Card  Arizona
 8.   65th B-day
 9.   60th B-day  UK         60th Bday(  Laminated Plastic, Rough patch over Bday  Arkansas  4, 2013
 10.   California  5 years-  Full Color UV Ghost, Laser Ghost, Laser Perf  MS  Colorado  2005 -10 2 0 0 6     5  Connecticut  6 years  expires on Bday  6, 2016  Delaware       5-8 Years  UV Ghost  5, 2016  Washington,D.C.  8 years  Expires on Bday  Florida  Polycarb  Georgia  5 or 8  KG  Laser Ghost and Signature
 11.   5/10, 2017  Hawaii
 12.   4/8 (note)   U25 4y, 35-71 8, expires on Bday  6, 2013  Idaho  4 or 8#  Watermark, Tricolor Ink on Laminate  Illinois  4 or 5  Laser and Hologram Coordinated  Y w/UV  Y (UV Coming Soon)  Indiana  expires oon bday  Iowa  UV Ghost on both sides  5, 2015  Kansas7  New at 21, raised font, tricolor, UV & Micro both sides(  Expires on 21st, Microprinting rear only  Kentucky
 13.   Expires at 21   Louisiana       4.5 years  Maine  8,2016  Maryland
 14.   Massachusetts(  Ghost Image has Perforated State Outline  5, 2014  MichiganI  Expires at 21, Offers Enhanced DL )w/RFID), Perforated Tricolor, UV Ghost       Minnesota  RRE  expires on Bday, expires at 21, bird image animated. Micro both sides  Mississippi  8 years starting April 2011,  Missouri          6/3, 2017  3 years for U21, New ID in 2012  Montana  10 years  8, 2013  Nebraska0  Expires at 21, UV Ghost, UV and Hologram overlap  NevadaA  Expires on Birthday, UV Holo, perforated state outline over ghost
 15.   New Hampshire  Expires end of month from issue
 16.   New Jersey
 17.   New Mexico      4/8, 2014  New York  Retro reflective seal  North Carolina!  Expires at 18, New coming in 2012  North Dakota
 18.   4/6 (note)&  Aug 2011 or newer 6 years, UV Peral Ex  Ohio  MS, PE  Expires at 21, 5/16/2011  4, 2014  Oklahoma  4+1  Oregon  8 Years  8,2014  Pennsylvania Y   w / U V     M i s s i n g   C i r c l e  Rhode Island    Y W/WO UV  South Carolina  10, 5
 19.   15-16 5 years  10, 5, 2020&  15-16 5 years,  UV is almost invisible  Y (old Only)  South Dakota      Tennessee  7 years  expires on bday
 20.   7 years, 2016  TexasZ  may say Veteran under exp. Date starting in 2012, Rzd. Ink, UV Ghost, State outline perf./  6, 2014  Metallic UV  Utah  Expires on bday  Vermont  Enjamced  Virginia  Ploycarb
 21.   Raised ink
 22.   Washington  5 Years  Enhanced
 23.   West Virginia   Wisconsin  3, 8(  Proposed, Laser Bday on Back, UV Ghost,
 24.   3, 8, 2018  Wyoming0  expires at 21, UV Ghost, UV and Hologram overlapR  Note: MS=Multi-Spectrum; PE=Pearl-ex; RR=Retro Reflective; KG=Kinegram; UK=Unknownÿ
 25.    ÷     c c                 
 26.           »
 27. Ì       d      -Cëâ6?_  €         %  
 28.  Á*   +   ‚      ƒ   „   & ffffffæ?' ffffffæ?(       è?)       è?¡ " d    ,, ¶` ¶`à? ¶` ¶`à? U  }     n     }  X     }  (     }  h     }  Ÿ     }  %     }  ’     }  X     }                ,     }
 29.  
 30.  ”     } 3
 31.     } ó     }
 32.  
 33.  £     }  ‰           T           *       
 34.  
 35.        *       
 36.               
 37.        
 38.        *           
 39.        
 40.            *     
 41.          *              *        *     
 42.     *        *       
 43.               
 44.        *        *        *        
 45.        *        *        
 46.       
 47.        
 48.        *       
 49.                *        *        *        
 50.     ý
 51.           ý
 52.        ý
 53.        ý
 54.        ý
 55.        ý
 56.        ý
 57.        ý
 58.        ý
 59.        ý
 60.                   ý
 61.    
 62.  
 63.    ý
 64.       ý
 65.       ý
 66.    
 67.  
 68.    ý
 69.        ~
 70.    n  ý
 71.      ý
 72.      ý
 73.      ý
 74.      ý
 75.            ý
 76.        ½   j   v   ý
 77.      ý
 78.      ý
 79.        ½   N     ý
 80.      ý
 81.      ý
 82.      ý
 83.      ý
 84.  
 85.     ý
 86.        ~
 87.    R  ý
 88.      ý
 89.      ý
 90.      ý
 91.      ý
 92.      ý
 93.        ~
 94.    2  ý
 95.      ý
 96.      ý
 97.      ý
 98.        ~
 99.    .  ý
 100.      ý
 101.  
 102.     ý
 103.        ~
 104.    n  ý
 105.      ý
 106.      ý
 107.      ý
 108.      ý
 109.      ý
 110.      ý
 111.        ~
 112.    >  ý
 113.      ý
 114.      ý
 115.      ý
 116.      ý
 117.               ~
 118.           j  ý
 119.              ý
 120.              ý
 121.              ý
 122.              ý
 123.              ý
 124.              ý
 125.          
 126.       ý
 127.  
 128.       ~
 129.  
 130.   Z  ý
 131.  
 132.      ý
 133.  
 134.      ý
 135.  
 136.   !   ý
 137.  
 138.      ý
 139.  
 140.      ý
 141.  
 142.      ý
 143.     "   ~
 144.    J  ý
 145.    #   ý
 146.      ý
 147.      ý
 148.      ý
 149.      ý
 150.      ý
 151.     "   ~
 152.    J  ý
 153.    $   ý
 154.      ý
 155.      ý
 156.      ý
 157.      ý
 158.  
 159.     %   ~
 160.  
 161.   n  ý
 162.  
 163.   &   ý
 164.  
 165.      ý
 166.  
 167.      ý
 168.  
 169.      ý
 170.  
 171.      ý
 172.  
 173.             ý
 174.  
 175.  
 176.   '   ý
 177.  
 178.      ý
 179.  
 180.      ý
 181.  
 182.  
 183.     ý
 184.     %   ~
 185.    J  ý
 186.    (   ý
 187.      ý
 188.      ý
 189.      ý
 190.      ý
 191.  
 192.   '   ý
 193.     )   ~
 194.    r  ý
 195.    *   ý
 196.      ý
 197.    !   ý
 198.      ý
 199.      ý
 200.      ý
 201.            ý
 202.  
 203.   +   ý
 204.     )   ~
 205.    R  ý
 206.    ,   ý
 207.      ý
 208.      ý
 209.      ý
 210.      ý
 211.      ý
 212.     -   ~
 213.    b  ý
 214.    .   ý
 215.      ý
 216.      ý
 217.      ý
 218.      ý
 219.      ý
 220.  
 221.   /   ý
 222.     0   ~
 223.    R  ý
 224.    .   ý
 225.    1   ý
 226.    !   ý
 227.      ý
 228.      ý
 229.      ý
 230.      ý
 231.      ý
 232.  
 233.     ý
 234.     2   ~
 235.    j  ý
 236.    3   ý
 237.      ý
 238.    4   ý
 239.      ý
 240.      ý
 241.      ý
 242.      ý
 243.  
 244.   5   ý
 245.     2   ~
 246.    ^  ý
 247.    6   ý
 248.      ý
 249.      ý
 250.     7   ~
 251.    j  ý
 252.    8   ý
 253.      ý
 254.    !   ý
 255.      ý
 256.      ý
 257.      ý
 258.  
 259.   9   ý
 260.  
 261.     ý
 262.     7   ~
 263.    b  ý
 264.    8   ý
 265.      ý
 266.      ý
 267.      ý
 268.      ý
 269.  
 270.   9   ý
 271.     7   ~
 272.    F  ý
 273.    :   ý
 274.      ý
 275.      ý
 276.      ý
 277.     ;   ~
 278.    n  ý
 279.    <   ý
 280.      ý
 281.      ý
 282.      ý
 283.      ý
 284.  
 285.   =   ý
 286.     >   ~
 287.    ^  ý
 288.    ?   ý
 289.      ý
 290.    !   ý
 291.      ý
 292.      ý
 293.      ý
 294.      ý
 295.  
 296.   @   ý
 297.   A   ý
 298.      ý
 299.  
 300.   B   ý
 301.     C   ~
 302.    f  ý
 303.    &   ý
 304.      ý
 305.      ý
 306.      ý
 307.      ý
 308.            ý
 309.  
 310.   D   ý
 311.     E   ~
 312.    j  ý
 313.      ý
 314.      ý
 315.      ý
 316.      ý
 317.      ý
 318.  
 319.   F   ý
 320.     E   ~
 321.    Z  ý
 322.    G   ý
 323.      ý
 324.      ý
 325.      ý
 326.      ý
 327.      ý
 328.     H   ~
 329.    r  ý
 330.    &   ý
 331.      ý
 332.      ý
 333.      ý
 334.      ý
 335.      ý
 336.  
 337.   I   ý
 338.     H   ~
 339.    R  ý
 340.    (   ý
 341.      ý
 342.      ý
 343.      ý
 344.      ý
 345.      ý
 346.  
 347.   J   ý
 348.     K   ~
 349.    b  ý
 350.      ý
 351.      ý
 352.    !   ý
 353.      ý
 354.      ý
 355.  
 356.   L   ý
 357.      ý
 358.  
 359.         
 360.      !           *      "        
 361.      #   
 362.      $   *      %      
 363.      &   *      '   *      (   
 364.      )  
 365.      *   *      +   *      ,   *      -   *      .  
 366.      /   *      0  
 367.      1  
 368.      2           *      3   *      4   *      5   *      6   *      7  
 369.      8          
 370.      9   *      :   
 371.      ;   
 372.      <   
 373.      =   *      >  
 374.  *      ?   
 375.     ý
 376.       M   ~
 377.     F  ý
 378.     N   ý
 379.        ý
 380.        ý
 381.        ý
 382.  !   O   ~
 383.  !  f  ý
 384.  !  &   ý
 385.  !    ý
 386.  !    ý
 387.  !    ý
 388.  !    ý
 389.  "   O   ~
 390.  "  >  ý
 391.  "  P   ý
 392.  "    ý
 393.  "    ý
 394.  "    ý
 395.  "    ý
 396.  #   Q   ~
 397.  #  J  ý
 398.  #    ý
 399.  #    ý
 400.  #    ý
 401.  #    ý
 402.  #    ý
 403.  #    ý
 404.  #    ý
 405.  #    ý
 406.  #
 407.     ý
 408.  $   R   ~
 409.  $  f  ý
 410.  $    ý
 411.  $    ý
 412.  $  4   ý
 413.  $    ý
 414.  $    ý
 415.  $    ý
 416.  $    ý
 417.  $
 418.   S   ý
 419.  %   R   ~
 420.  %  N  ý
 421.  %  T   ý
 422.  %  !   ý
 423.  %    ý
 424.  %    ý
 425.  %    ý
 426.  &   U   ~
 427.  &  f  ý
 428.  &    ý
 429.  &    ý
 430.  &    ý
 431.  &    ý
 432.  &    ý
 433.  &    ý
 434.  &
 435.   V   ý
 436.  '   W   ~
 437.  '  R  ý
 438.  '    ý
 439.  '    ý
 440.  '  X   ý
 441.  '    ý
 442.  '    ý
 443.  '
 444.   Y   ý
 445.  (   Z   ~
 446.  (  F  ý
 447.  (  8   ý
 448.  (    ý
 449.  (  !   ý
 450.  (    ý
 451.  (    ý
 452.  (
 453.   [   ý
 454.  (    ý
 455.  (
 456.     ý
 457.  )   \   ~
 458.  )  V  ý
 459.  )  ]   ý
 460.  )    ý
 461.  )    ý
 462.  )    ý
 463.  )
 464.   ^   ý
 465.  *   _   ~
 466.  *  Z  ý
 467.  *  `   ý
 468.  *    ý
 469.  *    ý
 470.  *    ý
 471.  *    ý
 472.  *
 473.   L   ý
 474.  +   _   ~
 475.  +  B  ý
 476.  +  a   ý
 477.  +    ý
 478.  +    ý
 479.  +    ý
 480.  +
 481.   L   ý
 482.  ,   b   ~
 483.  ,  b  ý
 484.  ,    ý
 485.  ,    ý
 486.  ,    ý
 487.  ,    ý
 488.  ,    ý
 489.  ,
 490.   c   ý
 491.  -   d   ~
 492.  -  j  ý
 493.  -    ý
 494.  -    ý
 495.  -    ý
 496.  -    ý
 497.  -    ý
 498.  -    ý
 499.  -    ý
 500.  -
 501.   e   ý
 502.  .   f   ~
 503.  .  V  ý
 504.  .    ý
 505.  .    ý
 506.  .    ý
 507.  .    ý
 508.  .    ý
 509.  .
 510.   g   ý
 511.  /   h   ~
 512.  /  Z  ý
 513.  /    ý
 514.  /    ý
 515.  /  !   ý
 516.  /    ý
 517.  /    ý
 518.  /    ý
 519.  /    ý
 520.  /
 521.     ý
 522.  0   i   ~
 523.  0  ^  ý
 524.  0  8   ý
 525.  0    ý
 526.  0    ý
 527.  0    ý
 528.  0    ý
 529.  0    ý
 530.  0
 531.   L   ý
 532.  1   i   ~
 533.  1  F  ý
 534.  1  j   ý
 535.  1    ý
 536.  1    ý
 537.  1    ý
 538.  1    ý
 539.  1
 540.   L   ý
 541.  2   k   ~
 542.  2  b  ý
 543.  2  .   ý
 544.  2    ý
 545.  2    ý
 546.  2    ý
 547.  2    ý
 548.  3   k   ~
 549.  3  J  ý
 550.  3  .   ý
 551.  3    ý
 552.  3  X   ý
 553.  3    ý
 554.  3
 555.   l   ý
 556.  4   m   ~
 557.  4  ^  ý
 558.  4  .   ý
 559.  4    ý
 560.  4  !   ý
 561.  4    ý
 562.  4    ý
 563.  4
 564.   n   ý
 565.  5   o   ~
 566.  5  Z  ý
 567.  5  p   ý
 568.  5    ý
 569.  5    ý
 570.  5    ý
 571.  5
 572.   q   ý
 573.  6   r   ~
 574.  6  n  ý
 575.  6    ý
 576.  6    ý
 577.  6  s   ý
 578.  6    ý
 579.  6    ý
 580.  6    ý
 581.  6          ý
 582.  6
 583.   t   ý
 584.  6    ý
 585.  6    ý
 586.  6
 587.     ý
 588.  7   r   ~
 589.  7  b  ý
 590.  7  u   ý
 591.  7    ý
 592.  7    ý
 593.  7    ý
 594.  7
 595.   L   ý
 596.  8   v   ~
 597.  8  ^  ý
 598.  8  w   ý
 599.  8    ý
 600.  8    ý
 601.  8    ý
 602.  8    ý
 603.  9   x   ~
 604.  9  ^  ý
 605.  9  y   ý
 606.  9    ý
 607.  9    ý
 608.  9    ý
 609.  9    ý
 610.  :   x   ~
 611.  :  R  ý
 612.  :  z   ý
 613.  :    ý
 614.  :    ý
 615.  :    ý
 616.  ;   {   ~
 617.  ;  n  ý
 618.  ;    ý
 619.  ;    ý
 620.  ;  !   ý
 621.  ;    ý
 622.  ;    ý
 623.  ;    ý
 624.  ; A   ý
 625.  ;
 626.   |   ý
 627.  <   {   ~
 628.  <  ^  ý
 629.  <    ý
 630.  <    ý
 631.  <  !   ý
 632.  <    ý
 633.  <    ý
 634.  <
 635.   A   ý
 636.  =   }   ~
 637.  =  f  ý
 638.  =    ý
 639.  =    ý
 640.  =    ý
 641.  =    ý
 642.  =    ý
 643.  =    ý
 644.  = ~   ý
 645.  =    ý
 646.  =
 647.     ý
 648.  >      ~
 649.  >  n  ý
 650.  >  €   ý
 651.  >    ý
 652.  >  !   ý
 653.  >    ý
 654.  >    ý
 655.  >    ý
 656.  >
 657.      ý
 658.  >    ý
 659.  ?      ~
 660.  ?  V  ý
 661.  ?  ‚   ý
 662.  ?    ý
 663.  ?    ý
 664.  ?
 665.   ƒ   ý
 666.  ?
 667.   „   @          
 668.      A   
 669.      B   *      C   *      D   *      E  
 670.      F   *      G      
 671.      H   *      I   *      J           *      K  
 672.      L          
 673.      M          
 674.      N   *      O   
 675.      P   *      Q   *      S   *     ý
 676.  @   …   ~
 677.  @  j  ý
 678.  @    ý
 679.  @    ý
 680.  @    ý
 681.  @    ý
 682.  @    ý
 683.  A   …   ~
 684.  A  >  ý
 685.  A    ý
 686.  A    ý
 687.  A    ý
 688.  A    ý
 689.  A    ý
 690.  B   †   ~
 691.  B  n  ý
 692.  B  ‡   ý
 693.  B    ý
 694.  B    ý
 695.  B    ý
 696.  B
 697.   ˆ   ý
 698.  C   †   ~
 699.  C  N  ý
 700.  C  ‰   ý
 701.  C    ý
 702.  C    ý
 703.  C
 704.   ˆ   ý
 705.  D   Š   ~
 706.  D  j  ý
 707.  D  &   ý
 708.  D    ý
 709.  D    ý
 710.  D    ý
 711.  D    ý
 712.  D    ý
 713.  D    ý
 714.  D
 715.   ‹   ý
 716.  E   Š   ý
 717.  E  Œ   ý
 718.  E    ý
 719.  E    ý
 720.  E    ý
 721.  E    ý
 722.  E
 723.      ý
 724.  F   Ž   ~
 725.  F  Z  ý
 726.  F    ý
 727.  F    ý
 728.  F    ý
 729.  F    ý
 730.  F    ý
 731.  F
 732.      ý
 733.  G      ~
 734.  G  f  ý
 735.  G    ý
 736.  G    ý
 737.  G    ý
 738.  G    ý
 739.  G    ý
 740.  H      ~
 741.  H  f  ý
 742.  H    ý
 743.  H    ý
 744.  H    ý
 745.  H    ý
 746.  H    ý
 747.  H
 748.   ‘   ý
 749.  I   ’   ~
 750.  I  f  ý
 751.  I  y   ý
 752.  I  “   ý
 753.  I    ý
 754.  I    ý
 755.  I    ý
 756.  I    ý
 757.  I    ý
 758.  I
 759.   ”   ý
 760.  J   •   ~
 761.  J  j  ý
 762.  J  –   ý
 763.  J    ý
 764.  J    ý
 765.  J    ý
 766.  J    ý
 767.  J    ý
 768.  K   •   ~
 769.  K  b  ý
 770.  K  –   ý
 771.  K    ý
 772.  K    ý
 773.  K    ý
 774.  K    ý
 775.  K
 776.   —   ý
 777.  L   ˜   ~
 778.  L  j  ý
 779.  L  –   ý
 780.  L    ý
 781.  L    ý
 782.  L    ý
 783.  L    ý
 784.  M   •   ~
 785.  M  V  ý
 786.  M  –   ý
 787.  M    ý
 788.  M    ý
 789.  M    ý
 790.  N   ™   ~
 791.  N  r  ý
 792.  N  š   ý
 793.  N    ý
 794.  N    ý
 795.  N    ý
 796.  N    ý
 797.  N    ý
 798.  N    ý
 799.  N
 800.   ›   ý
 801.  O   ™   ~
 802.  O  V  ý
 803.  O  œ   ý
 804.  O    ý
 805.  O  !   ý
 806.  O    ý
 807.  O    ý
 808.  O    ý
 809.  O    ý
 810.  O
 811.     ý
 812.  P      ~
 813.  P  n  ý
 814.  P    ý
 815.  P    ý
 816.  P    ý
 817.  P    ý
 818.  P    ý
 819.  P
 820.   c   ý
 821.  Q      ~
 822.  Q  j  ý
 823.  Q    ý
 824.  Q    ý
 825.  Q    ý
 826.  Q    ý
 827.  Q    ý
 828.  Q
 829.   ž   ý
 830.  S   Ÿ   ¾ S       å
 831.   S S   ì P ðH   ð         ð0   ð(     ð                   
 832. ð         > ¾    @           A
 833.                      
 834.    
 835.  
 836. g g           ÿÿÿÿ    
 837.           »
 838. Ì       d      -Cëâ6?_  €         %  
 839.  Á*   +   ‚      ƒ   „   & ffffffæ?' ffffffæ?(       è?)       è?¡ " d    ,, ¶` ¶`à? ¶` ¶`à? U  }    ‰                     ì P ðH     ð         ð0   ð(         ð                   
 840. ð         > ¶     @                        g g           ÿÿÿÿ    
 841.           »
 842. Ì       d      -Cëâ6?_  €         %  
 843.  Á*   +   ‚      ƒ   „   & ffffffæ?' ffffffæ?(       è?)       è?¡ " d    ,, ¶` ¶`à? ¶` ¶`à? U  }    ‰                     ì P ðH   0 ð         ð0   ð(         ð                   
 844. ð         > ¶     @                        g g           ÿÿÿÿ    
 845.                                                                                                                                                                                                                                                   þÿÿÿþÿÿÿ       þÿÿÿ          
 846.        
 847.    þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿ
 848.   ÿÿÿÿ     À      F   Microsoft Excel 97-Tabelle   Biff8                                                                                                                          þÿ                     à…ŸòùOh«‘ +'³Ù0   ´       H     P     `         x  
 849.    „          œ  
 850.    ¨     éý       ZachA       Dixie Flatline       42  @   €Å,»   @           @    Õr®Ò…Í@    ZÇó!•Í                            þÿ                     ÕÍÕœ.“— +,ù®D   ÕÍÕœ.“— +,ù®\             éý  4                P     à     è     ø                 $     ,         AppVersion     Company     DocSecurity     HyperlinksChanged     LinksUpToDate  
 851.    ScaleCrop             ShareDoc     éý       12.0000     AEBN                                                                                                                                                                                                                       R o o t   E n t r y                                              ÿÿÿÿÿÿÿÿ       À      F            €ŠÛLp—Í$   €      W o r k b o o k                                                      ÿÿÿÿ                                       A       C o m p O b j                                                    ÿÿÿÿÿÿÿÿ                                        I       O l e                                                        
 852.   ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ                                             S u m m a r y I n f o r m a t i o n                           ( ÿÿÿÿ   ÿÿÿÿ                                       ä       D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n           8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ                                                                                                                 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ                                    þÿÿÿ                                                                            ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Text Paste is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.